Prawo Rodzinne

W naszej ofercie dla Klientów świadczymy pomoc z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego
i opiekuńczego. W tym obszarze działalnośći nacechowanym wrażliwością, podejmujemy temat
z szczególna rozwagą i dbałością o dobro Klienta zapewniając całkowite zaufanie powierzonych informacji. Prawo rodzinne i opiekuńcze zawiera w swym pojęciu zespół norm regulujących osobiste
i majątkowe stosunki między członkami rodzin tj. małżonkami, krewnymi oraz stosunki wynikające
z przysposobienia, opieki i kurateli. 

W szczególności: 
  • rozwodu, separacje, unieważnienie małżeństwa 
  • podział majątku
  • alimenty 
  • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ograniczenie zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa czy ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka 
  • uzyskanie sądowego pozwolenia na opuszczenie przez dziecko kraju adopcja