Audyt
Audyt a inaczej poprawa bezpieczeństwa firm, umożliwia ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowanie ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu gospodarczego na rynku.

Bierzemy nacisk na istotę audytu prawnego jest to wykonanie wieloskładnikowej analizy prawnej mającej na celu weryfikację podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Potrzeby Klienta są na pierwszym miejscu, dlatego przeprowadzamy gruntowną analizę jego planów, realizowanej strategii celów, a także specyfiki branży i działalności badanego podmiotu.

Istnieje możliwość wykonania jednego lub kilku audytów cząstkowych lub całościowej analizy prawnej przedsiębiorstwa, na którą składają się:

  • analiza ogólnej zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność danej branży,
  • analiza stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji,
  • zezwoleń i licencji,
  • analiza bezpieczeństwa transakcji (analiza umów handlowych i prawnych instrumentów zabezpieczenia transakcji),
  • analiza zatrudnienia,
  • analiza toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych, inne.
  • analiza organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli),
  • analiza stanu prawnego nieruchomości,